dilluns, 9 de desembre de 2013

Reorientant l'hospital cap a la cronicitat: el cas de Vic

El Servei de Geriatria del Consorci Hospitalari de Vic i de l'Hospital de la Santa Creu, conjuntament amb l'Hospital de Sant Jaume, porten anys desenvolupant un model clínic ajustat a les necessitats dels pacients amb multimorbiditat. Com que estan demostrant bons resultats, penso que és el moment de prestar atenció als principis que els inspiren, als instruments clínics que fan servir i a la reordenació de l’oferta de serveis que han posat en marxa.

Per aquest motiu he cregut interessant fer-li les següents preguntes al Dr. Joan Espaulella, Director del Servei de Geriatria:  

1. Més enllà de principis, instruments i reordenació, crec que la clau dels bons resultats deu raure en el treball multidisciplinar dels equips clínics. Ens ho pot explicar?

2. Quin paper juga l’atenció primària? És aquí on tenen el nou repte?Penso que convindria, a les següents taules, clarificar quins són els principis, els instruments clínics i la reordenació de l'oferta de serveis, dels quals ens parla el Dr. Joan Espaulella en el vídeo.

Principis:

Tradicional
Nou Model
Actitud reactiva
Actitud proactiva
Atenció a la malaltia
Atenció a les necessitats
Nivells assistencials
Adaptació de l'oferta a les necessitats
Pacient passiu
Implicació del pacient en les decisions
Hermetisme entre nivells
Coordinació i integració


Instruments clínics:

Avaluació geriàtrica
És la peça “estrella" de la qual emana el pla terapèutic individualitzat (PTI), elaborat en equip, i acordat amb el pacient i la família. És l’eix traçador de l’actuació clínica
Rehabilitació precoç
El PTI incorpora la rehabilitació tan aviat com es pot, per evitar l’enllitament passiu i la desorientació implícita
Conciliació de la medicació
L’equip aprofita les transicions per adaptar la medicació a les circumstàncies que envolten el pacient
Planificació de l’alta
La planificació de l’alta s’elabora, conjuntament amb el pacient i la família, des del primer moment de l’ingrés
Transicions curoses
Es treballa per garantir la comprensió del PTI per part del pacient i de la família i així s'eviten descoordinacions entre equips


Reordenació de l’oferta de serveis:
 
Intervenció a urgències
Es fan accions formatives per als professionals d’urgències, especialment per a les infermeres, a més de l'activitat diària de la infermera gestora de casos a la mateixa àrea d'urgències. S’amplien les possibilitats de derivació des d’urgències a tots els dispositius del model
Unitat de Geriatria d’Aguts
La UGA es diferencia dels serveis tradicionals per l’ús que fa dels instruments clínics descrits anteriorment. Acull tots els pacients ingressats a l’hospital que reuneixin els criteris definits, indistintament de si han ingressat per motius quirúrgics o mèdics
Hospitalització Post-Aguts
Les antigues Unitats de Convalescència s’han integrat, des del punt de vista del circuit clínic, amb la UGA de manera que s’eviten transicions descoordinades i es redueixen estades hospitalàries
Hospitalització Domiciliària
És una atenció post-aguda al propi domicili ofert per un equip integrat de professionals de l’hospital i del PADES. Els resultats són bons i els riscos inherents a les transicions desapareixen


Aquesta recepta de principis, instruments i reordenació a la cronicitat dels companys de Vic, no només és encomiable, sinó imprescindible. Es tracta d’una reconversió que ve avalada per dues meta-anàlisis que han demostrat que les Unitats de Geriatria d’Aguts milloren els resultats clínics i redueixen costos[1] [2].


[1] Baztán JJ, Suárez-García FM, López-Arrieta J, et al. Eficiencia de la unidades geriátricas de agudos: metaanálisis de estudios controlados. Rev Esp Geriatr Gerontol 2011;46(4):186-92.
[2] Ellis G, Whitehead MA, Robinson D, et al. Comprehensive geriatric assesment for older adults admitted to hospital: meta-anlysis of randomised controlled trials. BMJ 2011; 343:1-10.

Cap comentari:

Publica un comentari