divendres, 29 de novembre de 2019

La confiança en temps difícilsLa irrupció de la intel·ligència artificial en les relacions metge-pacient

Vivim una època d'incertesa. Si la comparem amb altres temps recents, la nostra confiança en les institucions públiques, les organitzacions, les entitats socials i fins i tot en les persones, ha anat minvant.

Aquesta realitat també afecta les relacions entre el metge o el professional clínic i el pacient. Molts factors han influït en aquesta pèrdua de confiança i el meu objectiu no és aprofundir en un tema tan ampli i complex. Tanmateix, vull destacar com està afectant ja la intel·ligència artificial (IA) aquesta relació de confiança. Amb el concepte IA em refereixo al tractament de grans quantitats de dades (big data) a través d'algorismes sofisticats –mitjançant càlcul de probabilitats, inferències, deduccions i prediccions– que, entre altres aspectes, ens permetran tenir més seguretat en la presa de decisions complexes.


Els beneficis d'utilitzar la intel·ligència artificial en sanitat

Vivim fascinats per l'avenç de la IA en diferents camps de la medicina, per exemple els models predictius, la interpretació radiològica o bé les associacions que estan fent les grans companyies informàtiques per avançar en diversos camps com, per exemple, el del disseny d'estudis de fàrmacs. Com diu l'article referit, el futur estarà dominat per la velocitat i l'estalvi.

Les limitacions d'utilitzar la intel·ligència artificial en sanitat

No obstant això, comencem a veure certes limitacions, problemes i evolucions complexes en l'ús de la IA.El benefici serà divers, si considerem la manera com la digitalització pot afectar diferents àrees de coneixement mèdic especialitzat. Així, en l'aproximació al tema que fa The Medical Futurist (TMF) es destaca que no totes les especialitats n'obtindran el mateix profit, tal com es pot observar a la figura següent: a l'eix d'ordenades es presenten des de les especialitats que es basen en l'ús intensiu de dades fins a les que es fonamenten majoritàriament en la interacció (personal o remota). A l'eix d'abscisses hi ha des de les que es basen en treball rutinari fins a les que anomena creatives (aquelles en què cada dia es produeix alguna novetat). Així es configuren quatre quadrants: el superior dret, en el qual probablement les tecnologies impactaran, però no canviaran l'essència de la interacció actual (neurologia, psiquiatria, medicina de família...). El quadrant inferior dret, on les especialitats seran molt dependents de les tecnologies digitals pel que fa a l'ús diari (oncologia, urgències, anatomia patològica...). El quadrant inferior esquerre mostra les especialitats en què la tecnologia serà substitutiva de feines repetitives i alliberarà temps per a la creativitat (dermatologia, oftalmologia…). Finalment, el quadrant superior esquerre aplega les especialitats en les quals la digitalització només servirà com a eina auxiliar (ORL, geriatria…).

També convé destacar el posicionament de les societats radiològiques dels Estats Units, el Canadà i Europa que propugnen la necessitat d'establir un codi ètic en el qual es faci constar que el principi "primer de tot, no fer mal" s'estengui a enginyers, estadístics, matemàtics i científics de dades, que estan trucant a la porta del sistema sanitari a través del big data i la IA. Els valors que sempre hem abraçat els professionals sanitaris han de ser compartits amb ells? 

Un últim aspecte que cal destacar és la fiabilitat dels algorismes utilitzats que, atesa la seva base estadística, estan sotmesos a la incisiva maledicció de Benjamin Disraeli: hi ha mentides, maleïdes mentides i estadístiques (en el cas de la IA es tracta d'estadístiques). 

La incidència de la intel·ligència artificial en la relació de confiança dels pacients amb els metges

Tornant a la qüestió de la confiança, el JAMA ha publicat durant aquest any diversos articles sobre la matèria, relacionant metges, pacients i organitzacions dels sistemes de salut. I em sembla especialment encertat el que planteja fins a quin punt afectarà la confiança la relació metge-pacient quan aquest darrer sigui conscient que una part del coneixement i de les decisions del seu facultatiu es basen en la informació subministrada per algorismes. Recentment, Himms ha abordat aquest aspecte incorporant els pacients al necessari disseny regulador.

Suggeriments per afrontar el problema i ajudar a solucionar-lo


El conjunt de factors fa que el problema sigui molt complex, però al mateix temps la simplicitat avançarà atenent els dos aspectes alhora per abordar la solució. Com a exemple de simplicitat és interessant seguir l'aproximació d'Amazon.care, que en un estudi recent observa que el 50% de la població americana voldria que la seva experiència de compra de serveis sanitaris fos com la d'Amazon. Traduït al nostre entorn públic, segurament parlaríem de simplificar l'accessibilitat. Haurem d'estar atents a Amazon Care i a l'experiència pilot dirigida als seus empleats de Seattle, que estableix un mix d'atenció a distància i personal per a problemes sanitaris menors.

Tal com deia molt gràficament el New England Journal of Medicine Catalyst en un article recent sobre el redisseny assistencial: “Ningú no vol una sala d'espera”.

Caminant cap al futur

L'escenari evoluciona molt ràpidament, tal com expressa Alex Pentland, director d'un dels laboratoris del MIT (Boston) i reconegut autor de Social Physics (Física Social), en dos aspectes clau. A la seva publicació OpenMind del BBVA ¿Hacia una nueva ilustración? Una década trascendente, Pentland afirma com a primer aspecte clau que tot s'ha de basar en la qualitat de les dades (moltes experiències inicials d'IA fracassen a causa de la poca qualitat de les dades font) i, el més important, com a segon aspecte clau, les dades de relacions tenen un valor un 300% superior que el de les clàssiques dades sociodemogràfiques.

Conclusions

En resum, per afrontar aquest futur complex haurem de tenir en compte tres aspectes que, al seu torn, són complementaris:
  • La simplicitat: la importància de l'accessibilitat.
  • La complexitat: atendre les relacions entre persones i les dades generades.
  • L'agilitat: les claus del futur són estalvi i velocitat. 

Cap comentari:

Publica un comentari