divendres, 17 d’abril de 2020

Innovació a urgències: un circuit intern de teleconsulta


La situació de risc que vivim a causa de la pandèmia COVID-19 ens obliga a canviar l'organització funcional i els circuits habituals per evitar que els pacients i els professionals pateixin una exposició innecessària.

L'Hospital de Poniente, a El Ejido (Almeria), es va posar en marxa des del primer moment per articular mecanismes que permetessin, d'una banda, minimitzar el risc per als pacients i els professionals i, de l'altra, optimitzar l'ús dels equips de protecció individual (EPI).


Així, des del Servei d'Urgències s'han desenvolupat mecanismes d'atenció a pacients que canvien alguns dels procediments existents. Si bé és fonamental que el circuit continuï sent àgil en l'atenció, atès que en aquesta àrea no podem allargar l'espera, cal establir una clara divisió entre els pacients amb simptomatologia d'infecció respiratòria i la resta de pacients amb altres simptomatologies.

Amb la intenció de disminuir al màxim la mobilitat de pacients i professionals –i reduir així la transmissibilitat del virus dins de l'àmbit hospitalari–, es va reforçar l'ús de mascareta, guants i bata d'un sol ús per a professionals i pacients des del moment de l'entrada a urgències, fossin o no simptomàtics.

El primer canvi en el circuit habitual va ser situar un metge a admissió, una zona protegida amb una mampara on es recullen dades administratives i que permet una primera classificació entre pacients amb i sense simptomatologia respiratòria.
  • Si el pacient acudeix a urgències per un motiu no relacionat amb la COVID-19 i NO presenta clínica compatible amb una possible COVID-19, segueix el circuit habitual.
  • En cas que el pacient refereixi símptomes respiratoris i/o febre compatibles amb COVID, tot canvia. S'indica una radiografia de tòrax, que es fa seguint un circuit diferenciat, i el pacient passa posteriorment a una sala específica de patologia respiratòria. 
Una vegada aquí hem de garantir que l'atenció sigui àgil, efectiva i de màxima qualitat. Per a això vam habilitar una consulta de telemedicina a la sala de patologia respiratòria de l'Àrea d'Urgències, innovadora i implementada sense cap experiència similar que coneguem, en la qual el metge responsable es troba present en una altra consulta annexa: 
  • El nostre responsable d'urgències i el servei d'informàtica es van coordinar i van planificar un sistema de videoconferència en cabina individual que disposa d'un ordinador dissenyat per treballar dins de quiròfan amb protecció IP65, pulsioxímetre, tensiòmetre automàtic, termòmetre i, l'altra gran novetat, un fonendoscopi capaç de generar una xarxa wifi que reprodueix el so a la tauleta que el metge té a la seva disposició al lloc de treball. A més a més, aquests sons poden ser gravats i escoltats més tard si són d'interès, com també analitzats amb un programa específic.
  • El metge interroga el pacient situat a l'altre costat i anota totes les dades a la història clínica, mentre que el pacient disposa d'una infografia on se li indiquen els passos que ha de seguir per obtenir els paràmetres requerits mitjançant autoexploració amb supervisió remota.
A) Si el pacient no presenta patologia respiratòria greu que requereixi ingrés o altres mesures addicionals, se li prescriu tractament (si el necessita) mitjançant una recepta electrònica, s'emet el seu informe d'alta i se li ofereixen recomanacions d'interès (consells per al domicili). Tot això a través d'una impressora també instal·lada a la cabina. El seu metge d'atenció primària pot fer el seguiment del procés ja que tot queda registrat a la història clínica.

B) Si, per contra, durant l'entrevista es considera que el pacient necessita més atenció i, fins i tot, un possible ingrés, passa immediatament a una consulta bàsica annexa a la cabina, assistida per un metge i una infermera amb tots els equips de protecció individual necessaris, on es completa la visita i es porten a terme les tècniques requerides. 

La cabina d'on procedia el pacient és netejada i desinfectada abans de ser ocupada novament.

Objectius aconseguits amb la teleconsulta a urgències hospitalàries
  • Increment de la seguretat per al pacient i per al professional sanitari.
  • Atenció àgil i de qualitat. 
  • Gestió eficient dels recursos (materials de protecció, EPI, etc.). 
Les dades registrades des de la implementació de la teleconsulta a urgències són: 190 altes des d'aquesta ubicació, 186 de les quals no han tornat a l'hospital. Cap pacient hi ha retornat en les primeres 72 hores. Dos pacients van requerir ingrés al sisè dia. L'acollida d'aquest nou model per part dels professionals i els pacients ha estat molt favorable, per la qual cosa ens plantegem dotar una segona cabina.

Nota. El nostre agraïment a Salvador Maroto Martín, responsable de l'Àrea d'Urgències, i Antonio Garzón Miralles, tècnic mitjà en sistemes d'informació, per tot l'esforç, la imaginació, la constància i el rigor amb què han desenvolupat el projecte; sense ells no hauria estat possible.

Com va dir Aristòtil: "L'esperança és el somni de l'home despert".

NOTA. Aquesta consulta ha estat aprovada i valorada pel director general d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Salut de la Junta d'Andalusia i ha estat objecte de diverses publicacions i emissions en mitjans informatius. Per tot això ha despertat l'interès d'altres serveis d'urgències, tant hospitalaris com extrahospitalaris, per tal d'exportar el model, la qual cosa suposa un motiu d'orgull per a nosaltres.Miguel Ángel Baena López
Metge de família. Sotsdirector mèdic de l'Agència Sanitària Hospital de Poniente

Cap comentari:

Publica un comentari